7 to1 straight dots.

Rangoli: Rev's easy chikku 24.
Created by revathiilango on 2016-11-24,

Rangoli 7 to1 straight dots.: Rev's easy chikku 24. by revathiilango

Rangoli: Rev's easy chikku 23.
Created by revathiilango on 2016-11-24,

Rangoli 7 to1 straight dots.: Rev's easy chikku 23. by revathiilango

Rangoli: Rev's chikku 22. Daily kolam.
Created by revathiilango on 2016-02-28,

Rangoli 7 to1 straight dots.: Rev's chikku 22. Daily kolam. by revathiilango

Rangoli: Rev's new type chikku, deepam kolam.
Created by revathiilango on 2015-08-09,

Rangoli 7 to1 straight dots.: Rev's new type chikku, deepam kolam. by revathiilango